ÿþ<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Exante ¨cúQhQt–™*NaltcoinúWё   XAI_,{Nё‡Q</title> <meat name="keywords" content="šN*YFU¯‹"> <meta name="description" content=" lš3€ÖN#W1g)R‰[,2017t^8g24åe-(šN*YFU¯‹)-;`èMOŽNlš3€ÖN„v'k2mё‡Ñy€bÿfintech ÿlQøSExanteŽN2012t^¨cúQhQt,{N*NÔkyr^ù[²QúWё ÿR †Nё‡Lu°eÇ{àz ÿ‚YÊN ÿå‹lQøS\Q!k—¼dte*N•bDLu0ÊN)Y ÿå‹lQøS¨cúQ†NN蕄valtcoincpe  XAI ÿ"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> <link href="http://www.afinance.cn/img/wzycss.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script language='JavaScript' type='text/JavaScript' src='http://www.afinance.cn/js/menu.js'></script> <script type='text/javascript' language='JavaScript1.2' src='http://www.afinance.cn/js/stm31.js'></script> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> <!-- function ResumeError() { return true; } window.onerror = ResumeError; // --> </SCRIPT> <script language=javascript> function refreshimg(){ document.all.checkcode.src='http://www.afinance.cn/Inc/CheckCode.asp?' Math.random(); } </script> <script language="JavaScript"> <!-- //9eØSþVGr'Y\ function resizepic(thispic) { return true; } //àe§~)>eþVGr'Y\ function bbimg(o) { return true; } --> </script> </head> <body> <div id=wzheader> <div class=width> <div class=dyjr>,{Nё‡Q;NžR</div> <div class=pd><IFRAME id=UserLogin height=27 src="http://www.afinance.cn/UserLogin.asp?ShowType=2" frameBorder=0 width=760 scrolling=no></IFRAME></div> <div class=swsy><A style="BEHAVIOR: url(#default#homepage)" onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage(',{Nё‡Q http://www.afinance.cn/');return(false);" href="http://www.afinance.cn/#">¾‹:N–™u˜</A></div></div> <div class=clear></div> <div class=logo> <div class=log> <div class=log1><A href="http://www.afinance.cn/Index.html"><IMG alt=,{Nё‡Q src="http://www.afinance.cn/images/logo.gif"></A></div> <div id=linkweb></div> <script>setInterval("linkweb.innerHTML=new Date().toLocaleString()+' '.charAt(new Date().getDay());",1000);</script> </div> <div class=digg> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201602/65.js'></script></div> <div class=digg1> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201602/66.js'></script></div></div> <div class=clear></div> <div class=daohang>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/Index.html'>QÙz–™u˜</a>|<a class='Channel2' href='http://www.afinance.cn/new/Index.html' target='_self' title='g°e"Ï~ё‡°eû•'>ё‡&q¹p</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/bank/Index.html' target='_self' title='ö”Lˆ'>ö”Lˆ</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/gp/Index.html' target='_self' title='¡€hy'>¡€hy</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/fund/Index.html' target='_self' title='úWё'>úWё</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/insurance/Index.html' target='_self' title='ÝOi–'>ÝOi–</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/view/Index.html' target='_self' title='g''>g'</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/guping/Index.html' target='_self' title='¡€Ä‹'>¡€Ä‹</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/hkstock/Index.html' target='_self' title='/n¡€'>/n¡€</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/mg/Index.html' target='_self' title='Ž¡€'>Ž¡€</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/fc/Index.html' target='_self' title='YGl'>YGl</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/bond/Index.html' target='_self' title=':P8R'>:P8R</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/gold/Index.html' target='_self' title=''>Ğё</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/lc/Index.html' target='_self' title='t"‘˜S'>t"</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/trust/Index.html' target='_self' title='áOXb'>áOXb</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/fang/Index.html' target='_self' title='?b§N'>?b§N</a>|<a class='Channel' href='http://www.afinance.cn/qc/Index.html' target='_self' title='}lf'>}lf</a>|</div> <div class=clear></div> <div class=lanmu> <script type='text/JavaScript' src='http://www.afinance.cn/new/JS/ShowClass_Menu.js'></script></div> <div class=clear></div> <div class=guangtonglan> <div class=tonglan1> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201602/62.js'></script></div> <div class=tonglaner> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201602/63.js'></script></div> <div class=clear></div></div></div> <div class=clear></div> <div class=kp> <div id=zuo> <div id=zuo001>&raquo;¨`°s(W„vMOnÿ&nbsp;<a class='LinkPath' href='http://www.afinance.cn'>,{Nё‡Q</a>&nbsp;>>&nbsp;<a class='LinkPath' href='http://www.afinance.cn/new/Index.html'>ё‡&q¹p</a>&nbsp;>>&nbsp;<a class='LinkPath' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/Index.html'>šN*YFU¯‹</a>&nbsp;>>&nbsp;ck‡e </div> <H2>Exante ¨cúQhQt–™*NaltcoinúWё   XAI</H2> <div>2017/8/24 19:05:46&nbsp;&nbsp;‡eàzegnÿ Næ‹&nbsp;&nbsp;\O€ÿZO T </div> <div class=gjc><STRONG>‡eàz€{ËNÿ</STRONG> lš3€ÖN#W1g)R‰[,2017t^8g24åe-(šN*YFU¯‹)-;`èMOŽNlš3€ÖN„v'k2mё‡Ñy€bÿfintech ÿlQøSExanteŽN2012t^¨cúQhQt,{N*NÔkyr^ù[²QúWё ÿR †Nё‡Lu°eÇ{àz ÿ‚YÊN ÿå‹lQøS\Q!k—¼dte*N•bDLu0ÊN)Y ÿå‹lQøS¨cúQ†NN蕄valtcoincpe  XAI ÿ </div> <div style="DISPLAY: none"><script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/new/GetHits.asp?ArticleID=1872979'></script> </div> <div id=zuo003> <table cellSpacing=0 cellPadding=7 width="100%" align=center> <tr> <td class=p1> <div id=hzh> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201302/54.js'></script> </div> <div id=hzh> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/200610/3.js'></script> </div> <BR /> lš3€ÖN#W1g)R‰[, 2017t^8g24åe&nbsp;-&nbsp;(šN*YFU¯‹) &nbsp;-&nbsp;;`èMOŽNlš3€ÖN„v'k2mё‡Ñy€bÿfintech ÿlQøSExanteŽN2012t^¨cúQhQt,{N*NÔkyr^ù[²Q<a class="channel_keylink" href="http://www.afinance.cn/fund/Index.html" target="_blank">úWё</a> ÿR †N<a class="channel_keylink" href="http://www.afinance.cn" target="_blank">ё‡</a>Lu°eÇ{àz ÿ‚YÊN ÿå‹lQøS\Q!k—¼dte*N•bDLu0ÊN)Y ÿå‹lQøS¨cúQ†NN蕄valtcoincpe  XAI ÿå‹cpeÍS faltcoinNLu„v¨R`ØSSÿ@b g RÆ['^ÿcryptocurrency ÿÏQ»SÔkyr^ ÿ0 –T ÿXAI-úWёÿXAI-Fund ÿ\ËzsSTEXANTE¢[7bÑSLˆ ÿå‹<a class="channel_keylink" href="http://www.afinance.cn/fund/Index.html" target="_blank">úWё</a>hˆ°s\ߍ–XAIcpe ÿ‚Yœg'YYpealtcoin÷N<BR />EXANTE„vT€TRžR€‰[³~Xb)R" Ñy<\šNýl+YÿAnatoliy Knyazev ÿã‰Ê‘Sÿ 1\(W$NhTMR ÿbìNR+R:NRipple0Ethereum0Monero0ZcashNLitecoin¨cúQ†N<a class="channel_keylink" href="http://www.afinance.cn/fund/Index.html" target="_blank">úWё</a> ÿÖS—_†Nè]'YbŸR0bìNnxž[ÑS°s ÿ g›N¢[7b¡l göeô•b€b/gKbµkR+Rù[TÍy'^ۏLˆñmcNRg ÿFOtS ^gÎNaltcoin[r^-N·ƒ)R ÿُ/fNÍy—Bl0XAIck/fˆ”ù[ُÍy—Bl”^Џ €u„v0 <BR /><BR />EXANTE¢[7bïSåNù[XAI<a class="channel_keylink" href="http://www.afinance.cn/fund/Index.html" target="_blank">úWё</a>¡€ýNۏLˆ¤Nf   ƒ[ìN/fïS(Wckĉ¤Nf@bۏLˆ¤Nf„vå]wQ ÿNÇN,‚¤Nfs^ðSïSåN·ƒ—_0ُNs^ðS©‹¤Nf€ïSôv¥cۏeQàQNN@b gё‡^:W0·ƒ—_5NYÍyё‡§NÁT0ُ›N§NÁT„v¤Nf×Slš3€ÖN<a class="channel_keylink" href="http://www.afinance.cn" target="_blank">ё‡</a> g¡R¡{t@\ÿMFSA ÿ„vÑv¡{v^1uÕklšZO¡‹‹N¡R@bÿKPMG ÿۏLˆ¡[¡‹ ÿwQ g£›NN,‚ NS+Tُ›NÑv¡{N¡[¡‹ z^„v*g×SÑv¡{ RÆ['^^:W@b NwQY„v‰[hQ'`0<BR /><BR />d–†NåN N@bð„valtcoins ÿXAI-cpe؏ý*ŽEthereum Classic0 bìN³Qš[ý_euÔkyr^ ÿ Ñy<\šNýl+Yô‹S ÿ àV:NÔkyr^„vÈv)R‡s@biRàeàQ ÿ g¹psT‚Y!ž‹€†N0 €ø‹‚YRippleNMoneroKN{|„vúWё÷NúWё</a>ØS—_^—8^:RÀo €}Y©s0 <BR /><BR />‚Y—ôfYáOo` ÿ÷‹T€û|:<BR />Thijs Plug<BR />…Q¹[;N¡{<BR />5u݋: +356 2015 0000<BR />5uP[®±{: plug@exante.eu <BR /><BR />sQŽN EXANTEÿ<BR />EXANTE /fN¶[bËzŽN 2011 t^„v'k2m•bDlQøS0vQ;`萾‹(Wlš3€ÖN#W1g)R‰[0EXANTE wQ gÐc›Oё‡ g¡RÿSìb¤NfŒT•bD ÿ„v¸‹ïSÁ‹0å‹lQøSåb gTÍy§NÁTŒT g¡R ÿÎNö–.U¢[7b㉳Q¹eHh0R:N:g„g¢[7bÐc›Oš[6R„v§NÁT0ïSÎNLhb—0QÜ~OmȉhVŒTûy¨R”^(u z^¿‹î•vQhQb—„v¤Nfå]wQ0EXANTE Ðc›OhQt…Ç 50 *N^:W„v(W¿~¤Nf g¡R0¢[7bïSåN•bD…Ç 50,000 Íy<a class="channel_keylink" href="http://www.afinance.cn" target="_blank">ё‡</a>å]wQ0 www.exante.eu <BR> </p></td> </tr> </table> </div> <div> <CENTER></CENTER> <div style="MARGIN: 10px auto; WIDTH: 97%"> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201202/52.js'></script> </div> </div> <div style="MARGIN: 10px auto" id=zuo004> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201305/56.js'></script> </div> <div class=fenxiang>R«N0Rÿ <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201305/55.js'></script> </div> <div style="MARGIN: 10px auto" id=zuo004>0<a href="http://www.afinance.cn/new/Comment.asp?ArticleID=1872979" target="_blank">ÑShˆÄ‹º‹</a>00<a href="http://www.afinance.cn/User/User_Favorite.asp?Action=Add&ChannelID=1001&InfoID=1872979" target="_blank"> ReQ6eυ</a>00<a href="http://www.afinance.cn/new/SendMail.asp?ArticleID=1872979" target="_blank">JTɋ}YËS</a>00<a href="http://www.afinance.cn/new/Print.asp?ArticleID=1872979" target="_blank">SbpSdk‡e</a>00<a href="javascript:window.close();">sQ핗zãS</a>0 </div> <div style="MARGIN: 10px auto; WIDTH: 90%" id=zuo005><li> NNÇ{‡eàzÿ <a class='LinkPrevArticle' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1872025.html' title='‡eàzh˜˜ÿi_y†Æ–âV°eý€n¡€ýN gP–lQøSlQ^2017t^-NgNé~ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 9:21:45'>i_y†Æ–âV°eý€n¡€ýN gP–lQøSlQ^2017t^-NgNé~</a></li><BR><li> NNÇ{‡eàzÿ ¡l g†N</li> </div> <div id=mianze><STRONG>,{Nё‡QMQ#ðXfÿ</STRONG><BR>10,gQÙz-N„v‡eàzÿSìbl4‡eàz ÿ„vHrCgÅNR_ŸS\O€@b g ÿå‚\O€ gHrCgðXf„vb‡eàzÎNvQƒ[QÙzl} €D–&^ gŸS@b gÙz„vHrCgðXf€ ÿvQHrCgR_^\åND–&^ðXf:NÆQ0<BR>20‡eàzegn:NGW:NvQƒ[’ZSO„vl}‡eàz ÿbìNO=\ïSý€èlfúQY ÿFO N’cd–egn Nf„vÅ`µQ0l}/fYŽNÐc›OôfYáOo`åNÂS€O(ubf[`N0¤NAm0ÑyxKNîv„v ÿ N(uŽN FUN(u0l}àeaµO¯rHrCg ÿ‚Yl}‡eàz‰mÊS¨`„vCgÊvI{˜ ÿ÷‹\O€eg5u݋ŒTýQJTåw ÿbìN\=\ë_Yt0egáO:fengyueyoubian#sina.com (÷‹\#9e:N@)0<BR>30,gQÙz@b}‡eàz0penc0QËS•b?zI{…Q¹[¯~^\\O€*NºN‰¹p ÿÅN›O•bD€ÂS€ ÿv^ N„gb•bDú^®‹ ÿN,{Nё‡QÙzàesQ0•bD€ncdkÍd\O ÿΘi–êÅb0‚Yù[,g‡e…Q¹[ g‘uIN ÿ÷‹ÊSöeNbìNT€û|0 </div> <div id=xgwz> <div id=xgwz01>øvsQ <STRONG>šN*YFU¯‹ </STRONG> „v°eû• </div> <div id=xgwz02><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1872025.html' title='‡eàzh˜˜ÿi_y†Æ–âV°eý€n¡€ýN gP–lQøSlQ^2017t^-NgNé~ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 9:21:45' target="_blank">i_y†Æ–âV°eý€n¡€ýN gP–lQøSlQ^2017t^-NgNé~</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1872024.html' title='‡eàzh˜˜ÿ™™/nú^¾‹lQ^ŒNö–NNt^-NgNé~ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 9:21:45' target="_blank">™™/nú^¾‹lQ^ŒNö–NNt^-NgNé~</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1872023.html' title='‡eàzh˜˜ÿówÛVoƒlQ^2017t^ NJSt^Né~ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 9:21:44' target="_blank">ówÛVoƒlQ^2017t^ NJSt^Né~</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1870569.html' title='‡eàzh˜˜ÿYCQS¢c"}ONl‹WKNï Í‘†^ö”Lˆô›ROS6eÊvÓ~„g \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/23 7:55:47' target="_blank">YCQS¢c"}ONl‹WKNï&nbsp;͑†^ö”Lˆô›ROS6eÊvÓ~„g</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1870568.html' title='‡eàzh˜˜ÿёq\oöNlQ^2017t^-NgNé~ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/23 7:55:47' target="_blank">ёq\oöNlQ^2017t^-NgNé~</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1870567.html' title='‡eàzh˜˜ÿ¨N—_)R2017t^-NgNé~ÑS^ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/23 7:55:46' target="_blank">¨N—_)R2017t^-NgNé~ÑS^</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1869189.html' title='‡eàzh˜˜ÿ͑†^ö”Lˆ3zePR6e  Rl‹W†˜HQ TN \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/22 8:02:00' target="_blank">͑†^ö”Lˆ3zePR6e&nbsp; Rl‹W†˜HQ TN</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1869190.html' title='‡eàzh˜˜ÿŸ0NƖâVlQ^2017t^-NgNé~ %„N˜ÊS¢n)Rcí~ÌSžX• \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/22 8:02:00' target="_blank">Ÿ0NƖâVlQ^2017t^-NgNé~&nbsp;%„N˜ÊS¢n)Rcí~ÌSžX•</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1869188.html' title='‡eàzh˜˜ÿR—›\ö”Lˆ2017t^ NJSt^D§N;`˜¾¦~2,820¿NCQ0ÀQ)R¦m12.76¿NCQ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/22 8:02:00' target="_blank">R—›\ö”Lˆ2017t^ NJSt^D§N;`˜¾¦~2,820¿NCQ0ÀQ)R¦m12.76¿NCQ</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1868371.html' title='‡eàzh˜˜ÿý^=NºNlQ^ŒNö–NNt^-NgNé~ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/21 15:13:09' target="_blank">ý^=NºNlQ^ŒNö–NNt^-NgNé~</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1868369.html' title='‡eàzh˜˜ÿ'Y¦`ÎW0W§NlQ^2017t^-NgNé~ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/21 15:13:08' target="_blank">'Y¦`ÎW0W§NlQ^2017t^-NgNé~</a><br><a class='LinkArticleCorrelative' href='http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1868370.html' title='‡eàzh˜˜ÿim™lýVE–cí~¨cۏONl‹WGS§~ Sb ÁTLrNNb_aŒ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/21 15:13:08' target="_blank">im™lýVE–cí~¨cۏONl‹WGS§~&nbsp;Sb ÁTLrNNb_aŒ</a><br> </div> </div> <div id=xgwz> <div id=xgwz01>ÑShˆÄ‹º‹ </div> <div id=pl01> <P> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/new/Comment.asp?Action=JS&&ShowVote=1&CommentNum=20&ArticleID=1872979'></script></P> <!--QËSÑShˆÄ‹º‹ãNx_ËY--> <table style="WORD-BREAK: break-all" class=tdbg_top_left_right border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="90%" align=center> <tr> <td height=25> <table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <tr> <td bgColor=#719ab0 height=25 width="100%" colSpan=2 align=left><STRONG class=STYLE9><FONT color=#f79709>0ÑShˆÄ‹º‹0</FONT></STRONG>ÿQËSċº‹…Q¹[êSãNhˆQËS‰¹p ÿN,gÙzËz:WàesQÿ ÿ</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <tr> <td align=middle> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> function Check() { if (document.form1.Name.value=="") { alert("÷‹“eQÓY Tÿ"); document.form1.Name.focus(); return false; } if (document.form1.Content.value=="") { alert("÷‹“eQċº‹…Q¹[ÿ"); document.form1.Content.focus(); return false; } return true; } </script> <FORM onsubmit="return Check();" method=post name=form1 action=http://www.afinance.cn/new/Comment.asp target=_blank> <table style="WORD-BREAK: break-all" border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center> <tr> <td height=10></td> </tr> <tr> <td width=100 align=left>0ÓY Tÿ</td> <td align=left> <Input maxLength=16 name=Name></td> </tr> <tr> <td height=8 align=left></td> </tr> <tr> <td align=left>0ċ Rÿ</td> <td colSpan=3 align=left> <Input style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" value=1 type=radio name=Score> 1R <Input style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" value=2 type=radio name=Score> 2R <Input style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" value=3 CHECKED type=radio name=Score> 3R <Input style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" value=4 type=radio name=Score> 4R <Input style="BORDER-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: 0px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" value=5 type=radio name=Score> 5R </td> </tr> <tr> <td height=8 align=left></td> </tr> <tr> <td align=left>0ċº‹…Q¹[ÿ</td> <td colSpan=3 align=left><TEXTAREA id=Content rows=5 cols=50 name=Content></TEXTAREA> </td> </tr> <tr> <td colSpan=4 align=middle> <Input id=Action value=Save type=hidden name=Action> <Input id=ArticleID value="1872979" type=hidden name=ArticleID> <Input onclick=location.reload(); value=" ÑShˆb„vċº‹ " type=submit name=Submit> ŒšÁ‹xÿ <Input style="BORDER-BOTTOM: #c0c0c0 1px solid; BORDER-LEFT: #f7f7f7 0px solid; BACKGROUND-COLOR: #f7f7f7; IME-MODE: disabled; WIDTH: 50px; HEIGHT: 16px; FONT-SIZE: 9pt; BORDER-TOP: #f7f7f7 0px solid; BORDER-RIGHT: #f7f7f7 0px solid" onfocus=this.select(); onmouseover="" onmouseout="" maxLength=6 size=6 name=CheckCode ?? this.style.background="#ffffff" ;??> &nbsp;<A title= w NnZi ÿbc*NþVGr href="javascript:refreshimg()"><IMG style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" id=checkcode src="http://www.afinance.cn/Inc/CheckCode.asp"></A><FONT color=red> *</FONT> </td> </tr> <tr> <td height=15 align=left></td> </tr> <tr bgColor=#f5f5f5> <td class=liuyan colSpan=4 align=left> <LI>÷‹uˆ[<A href="http://www.afinance.cn/Reg/bbs.htm" target=_blank><FONT color=red> 0’NT€Q5uP[lQJT g¡R¡{tĉš[ 0</FONT></A>ÊS-NNSºNlqQŒTýVvQÖNTy˜ gsQÕl‹_Õlĉ0<BR> <LI>%NyÑShˆqS³[ýV¶[‰[hQ0_c³[ýV¶[)RÊv04xOWlÏeâVÓ~04xOWýV¶[—[Ye?eV{04xOW>yO3zš[0®O±0ý‹$Œ0YeU0ëmýyI{…Q¹[„vċº‹ 0<BR> <LI>(u7b—ù[êñ](WO(u,gÙz g¡RǏ z-N„vLˆ:NbÅbÕl‹_#ûNÿôv¥cbô•¥cü[ô„v ÿ0<BR> <LI>,gÙz¡{tXT gCgÝOYub Rd–Ä‹º‹…Q¹[0<BR> <LI>ċº‹…Q¹[êSãNhˆQËS*NºN‰¹p ÿN,gQÙzËz:WàesQ0</LI></td> </tr> </table> </FORM></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <!--QËSÑShˆÄ‹º‹ãNxÓ~_g--> </div> </div> <div style="MARGIN: 10px auto; WIDTH: 97%"> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/200811/37.js'></script> </div> <div id=xgwz> <div id=xgwz01><A title=,{Nё‡QþVGr‘˜S href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/Index.html" target=_blank>þVGr°eû•</A> </div> <div id=xgwz02> <table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='5' border='0' align='center'><tr valign='top'><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1871144.html" title="—Ê`ÿ?–9h÷^7uP[±‚9Ñ~vN&nbsp;\êñ]te¹[b ¾|up " target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170823142616415.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1871144.html" title="—Ê`ÿ?–9h÷^7uP[±‚9Ñ~vN&nbsp;\êñ]te¹[b ¾|up " target="_blank">—Ê`ÿ?–9h÷^7uP[±‚9Ñ~vN&nbsp;\ê</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1871152.html" title="‘elš¿~MR N<img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170823142810734.jpeg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1871152.html" title="‘elš¿~MR N‘elš¿~MR N</td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1870871.html" title="^‰4x·ƒyr'Y O•Hh&nbsp;4·ƒbFc°sёÿþV ÿ" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170823110328191.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1870871.html" title="^‰4x·ƒyr'Y O•Hh&nbsp;4·ƒbFc°sёÿþV ÿ" target="_blank">^‰4x·ƒyr'Y O•Hh&nbsp;4·ƒbFc°sё</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1870873.html" title="+Y»YqQ¦^я70t^&nbsp;£` TÍyÅu TN)Y»yN(þV)" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170823110340653.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1870873.html" title="+Y»YqQ¦^я70t^&nbsp;£` TÍyÅu TN)Y»yN(þV)" target="_blank">+Y»YqQ¦^я70t^&nbsp;£` TÍyÅu TN)Y»y</a></td></tr><tr valign='top'><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1870984.html" title="-NýVHr —Ñ‘ &nbsp; N0R50¤e„vnif[8—7ui[ؚR€eQ'Yf[" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170823113754572.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1870984.html" title="-NýVHr —Ñ‘ &nbsp; N0R50¤e„vnif[8—7ui[ؚR€eQ'Yf[" target="_blank">-NýVHr —Ñ‘ &nbsp; N0R50¤e„vnif[</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1870983.html" title="200 TISfkňRP[«ˆÄOW¯e„vzz­ˆ|kmp&nbsp;zz­ˆ¬wô•;ub—lQ_" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170823113732331.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1870983.html" title="200 TISfkňRP[«ˆÄOW¯e„vzz­ˆ|kmp&nbsp;zz­ˆ¬wô•;ub—lQ_" target="_blank">200 TISfkňRP[«ˆÄOW¯e„vzz­ˆ|k</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1870978.html" title="ÎNzzô•ÙzÍbDd„våeߘÿŽýV«ˆ4–q_<{i" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170823113536571.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1870978.html" title="ÎNzzô•ÙzÍbDd„våeߘÿŽýV«ˆ4–q_<{i" target="_blank">ÎNzzô•ÙzÍbDd„våeߘÿŽýV«ˆ4–q_</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1870982.html" title="-NýVz‚/gSOÍdsY^yïž6qy_&nbsp;àV:cø€gqNYp¢~ÿþV ÿ" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170823113701637.png' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1870982.html" title="-NýVz‚/gSOÍdsY^yïž6qy_&nbsp;àV:cø€gqNYp¢~ÿþV ÿ" target="_blank">-NýVz‚/gSOÍdsY^yïž6qy_&nbsp;àV:cø€</a></td></tr></table> </div> </div> <div id=xgwz> <div id=xgwz01>íp¹pþV‡e </div> <div id=xgwz02> <table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='5' border='0' align='center'><tr valign='top'><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/smzx/201708/1872060.html" title="q\NwFU¡R…SoR…S•²N4Neg OýNirAm-NÃ_ ÿ^vQؚzfý€S" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/2017082409400151.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/smzx/201708/1872060.html" title="q\NwFU¡R…SoR…S•²N4Neg OýNirAm-NÃ_ ÿ^vQؚzfý€S" target="_blank">q\NwFU¡R…SoR…S•²N4Neg OýNir</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1862365.html" title="^‰$N7unbåe›Q(WؚÁ”Ùz\OÀy&nbsp;m300ºN`ôVÿÄ~þV ÿ" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170815154958326.png' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1862365.html" title="^‰$N7unbåe›Q(WؚÁ”Ùz\OÀy&nbsp;m300ºN`ôVÿÄ~þV ÿ" target="_blank">^‰$N7unbåe›Q(WؚÁ”Ùz\OÀy&nbsp;m3</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/gncj/201708/1858950.html" title="-NýV13*NÎW^ºNãS…CSN&nbsp;ُàQ*N^úQºNa™e( TUS)" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170811132955182.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/gncj/201708/1858950.html" title="-NýV13*NÎW^ºNãS…CSN&nbsp;ُàQ*N^úQºNa™e( TUS)" target="_blank">-NýV13*NÎW^ºNãS…CSN&nbsp;ُàQ*N^</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1858970.html" title="bý_€_m3–'Y¢[f(Wæy­\§–SždÁX&nbsp;ò]ô36{k13$OÿþV ÿ" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170811133537507.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1858970.html" title="bý_€_m3–'Y¢[f(Wæy­\§–SždÁX&nbsp;ò]ô36{k13$OÿþV ÿ" target="_blank">bý_€_m3–'Y¢[f(Wæy­\§–Sžd</a></td></tr><tr valign='top'><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/xwpl/201708/1853521.html" title="pS›Q^—ÕlÞnYuُHNEN ÿ«ƒ^—/f(WI{ã‰>e›QLˆÿ" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170807115543757.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/xwpl/201708/1853521.html" title="pS›Q^—ÕlÞnYuُHNEN ÿ«ƒ^—/f(WI{ã‰>e›QLˆÿ" target="_blank">pS›Q^—ÕlÞnYuُHNEN ÿ«ƒ^—/f(WI{</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/xwpl/201708/1849294.html" title="-NýV¤bgqÞVR_100% -NýV6R  " target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201708/20170802164431679.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/xwpl/201708/1849294.html" title="-NýV¤bgqÞVR_100% -NýV6R  " target="_blank">-NýV¤bgqÞVR_100% -NýV6R  </a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/ffcl/201707/1842039.html" title="54\sY…S˜[=„lšf‹:y†NÀNHNÿ" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201707/20170726161802219.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/ffcl/201707/1842039.html" title="54\sY…S˜[=„lšf‹:y†NÀNHNÿ" target="_blank">54\sY…S˜[=„lšf‹:y†NÀNHNÿ</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/cjxw/201707/1828945.html" title="vivo&nbsp;X9s&PlusÑS^0¢~s|Note5ÝfIQ0E›ÏePRO&nbsp;70 NfS8&nbsp;miniÝfIQ0¢~s|Pro&nbsp;2M‘nhQÝfIQ0\s|MIX&nbsp;2ÂSpeÝfIQ0Moto&nbsp;M2ÝfIQ" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/new/UploadFiles_2266/201707/20170714104412976.jpg' width='180' height='160' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/new/cjxw/201707/1828945.html" title="vivo&nbsp;X9s&PlusÑS^0¢~s|Note5ÝfIQ0E›ÏePRO&nbsp;70 NfS8&nbsp;miniÝfIQ0¢~s|Pro&nbsp;2M‘nhQÝfIQ0\s|MIX&nbsp;2ÂSpeÝfIQ0Moto&nbsp;M2ÝfIQ" target="_blank">vivo&nbsp;X9s&PlusÑS^0¢~s|Note5Ýf</a></td></tr></table> </div> </div> </div> <div id=you> <div id=you001> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/ad/200811/36.js'></script> </div> <div id=you002> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201602/64.js'></script> </div> <div id=you003> <div id=you004 class=STYLE9>hQÙz¾|  </div> <div id=you005 class=STYLE10> <table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/new/Index.html" target=_blank>°eû•</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/new/ffcl/201708/1872851.html" title="‡eàzh˜˜ÿ-NýVÁ”Sèè]* _ÙfIQÏQRT&nbsp;Å`‡YÊN«ˆlQ:yÏQR \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 16:40:22" target="_blank">-NýVÁ”Sèè]* _ÙfIQÏQRT&nbsp;Å`‡YÊN«ˆlQ:yÏQR</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/new/yzsd/201708/1872852.html" title="‡eàzh˜˜ÿ-N{špSO†™Ðc’‘(WpS-NýVlQlèla‰[hQÿÆ[RsQèlS_0W‰[hQb_¿R \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 16:40:14" target="_blank">-N{špSO†™Ðc’‘(WpS-NýVlQlèla‰[hQÿÆ[RsQèl</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/bank/Index.html" target=_blank>ö”Lˆ</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/bank/yhyjh/201707/1834247.html" title="‡eàzh˜˜ÿö”ÑvOÿ@w›R2–ƒq_P[ö”LˆN¡RΘi– \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿ…Pς–˜ ôf°eöeô•ÿ2017/7/19 15:39:11" target="_blank">ö”ÑvOÿ@w›R2–ƒq_P[ö”LˆN¡RΘi–</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/bank/sjtj/201707/1820474.html" title="‡eàzh˜˜ÿ2017ö”LˆX[>kg°e)R‡s&nbsp; Nnm/fGP)4l/fwÿ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/7/6 16:25:58" target="_blank">2017ö”LˆX[>kg°e)R‡s&nbsp; Nnm/fGP)4l/fwÿ</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/gp/Index.html" target=_blank>¡€hy</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/gp/zlyj/201708/1872780.html" title="‡eàzh˜˜ÿNžXNÏQ;N›R¨RT>f2—àeW&nbsp; NagöNO 22êS\o›R¡€ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿؚ×_R ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 16:34:23" target="_blank">NžXNÏQ;N›R¨RT>f2—àeW&nbsp; NagöNO 22êS\o›R¡€</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/gp/yjbg/201708/1872779.html" title="‡eàzh˜˜ÿfåe¡€^ N'Ysó`ÊS”^ù[V{euÿ!k°egWW„v;N›RDÑ‘؏ gêQe—‰ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 16:34:22" target="_blank">fåe¡€^ N'Ysó`ÊS”^ù[V{euÿ!k°egWW„v;N›RD</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/fund/Index.html" target=_blank>úWё</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/fund/smjj/201708/1858924.html" title="‡eàzh˜˜ÿ-NýVÁyßRúWёĉ!j<Ñ10N¿N'YsQÿÊNt^ò]/}¡‹žX•†N26% \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/11 13:15:39" target="_blank">-NýVÁyßRúWёĉ!j<Ñ10N¿N'YsQÿÊNt^ò]/}¡‹žX</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/fund/jjks/201707/1832819.html" title="‡eàzh˜˜ÿúWёÏ~tº‹^ÿё‡gWW^ N¨m/fi–Å`ê~„vÍS f \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/7/18 16:23:09" target="_blank">úWёÏ~tº‹^ÿё‡gWW^ N¨m/fi–Å`ê~„vÍS</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/insurance/Index.html" target=_blank>ÝOi–</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/insurance/flfg/201708/1866531.html" title="‡eàzh˜˜ÿ-NýVÝOÑvOpSÑS 0áO(uÝOÁ‹ÝOi–N¡RÑv¡{‚fLˆžRÕl 0&nbsp;hQ‡e \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/18 16:07:04" target="_blank">-NýVÝOÑvOpSÑS 0áO(uÝOÁ‹ÝOi–N¡RÑv¡{‚fLˆžRÕl</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/insurance/hyzx/201708/1866532.html" title="‡eàzh˜˜ÿ 0ÝOi–N¡R‰ }pencĉƒ 0ÑS^ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿ _=r ôf°eöeô•ÿ2017/8/18 16:02:25" target="_blank"> 0ÝOi–N¡R‰ }pencĉƒ 0ÑS^</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/view/Index.html" target=_blank>g'</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/view/qhyw/201603/1068711.html" title="‡eàzh˜˜ÿg'¯uÂr&nbsp;ўr‚û|Q°s¨m\Pno \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2016/3/8 9:41:13" target="_blank">g'¯uÂr&nbsp;ўr‚û|Q°s¨m\Pno</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/view/qhyw/201602/1050448.html" title="‡eàzh˜˜ÿýVE–¹l÷N¾–…40ŽCQ0Wg÷N&nbsp;ýV…QbÁT¹l÷Níwg•{k \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2016/2/15 8:58:05" target="_blank">ýVE–¹l÷N¾–…40ŽCQ0Wg÷N&nbsp;ýV…QbÁT¹l÷Níwg•{k</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/guping/Index.html" target=_blank>¡€Ä‹</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/guping/jgyczs/201708/1872769.html" title="‡eàzh˜˜ÿ:g„g„˜Kmfåe'YØvp¿Rÿ8/25 ÿ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 20:33:29" target="_blank">:g„g„˜Kmfåe'YØvp¿Rÿ8/25 ÿ</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/guping/tzfx/201708/1872772.html" title="‡eàzh˜˜ÿ”N'Y8RFUhT”N w}Y6gWW31¡€ÿ8/25 ÿ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 16:33:30" target="_blank">”N'Y8RFUhT”N w}Y6gWW31¡€ÿ8/25 ÿ</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://hkstock.afinance.cn/Index.html" target=_blank>/n¡€</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/hkstock/ggdp/201708/1864661.html" title="‡eàzh˜˜ÿ~¯‹%`GS5.3%0&^¨RR`cؚ_201¹p \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/17 11:08:18" target="_blank">~¯‹%`GS5.3%0&^¨RR`cؚ_201¹p</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/hkstock/ggdp/201708/1858928.html" title="‡eàzh˜˜ÿN¾×e NAMCb–¿~¡€÷NÊNt^ò]/}¡‹ N̍57% \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/11 13:14:23" target="_blank">N¾×e NAMCb–¿~¡€÷NÊNt^ò]/}¡‹ N̍57%</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/mg/Index.html" target=_blank>Ž¡€</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/mg/gsxw/201708/1870869.html" title="‡eàzh˜˜ÿÎN:_u)Y÷NTPHh&nbsp; wŽýVºN‚YUOS_ N^ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/23 10:56:41" target="_blank">ÎN:_u)Y÷NTPHh&nbsp; wŽýVºN‚YUOS_ N^</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/mg/gsxw/201708/1869985.html" title="‡eàzh˜˜ÿŠTŠYÿ=r«Ž‰|ôLv˜[øSQ%É‹&nbsp;:_u$RT4¿NŽCQ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/22 16:12:09" target="_blank">ŠTŠYÿ=r«Ž‰|ôLv˜[øSQ%É‹&nbsp;:_u$RT4¿NŽ</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/fc/Index.html" target=_blank>YGl</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/fc/whpl/201705/1763811.html" title="‡eàzh˜˜ÿåwÅ`ºNëXÿ-NýV.YLˆßbŒteºNl^-Nô•÷Nb_b:g6R \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/5/26 16:27:16" target="_blank">åwÅ`ºNëXÿ-NýV.YLˆßbŒteºNl^-Nô•÷Nb_b:g6R</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/fc/whpl/201702/1577123.html" title="‡eàzh˜˜ÿ.YLˆz½e&quot;'}{’T&quot;&nbsp;&nbsp;S_Ã_ُàQ*N)Rzz \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/2/7 15:31:27" target="_blank">.YLˆz½e&quot;'}{’T&quot;&nbsp;&nbsp;S_Ã_ُàQ*N)Rzz</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/bond/Index.html" target=_blank>:P8R</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/bond/yhjzs/201706/1802984.html" title="‡eàzh˜˜ÿå]Lˆ°eû•ÑSŠºNÿ¡l g›b.U¢[7b:P8R&nbsp; gºNǏ¦^ã‰û‹ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/6/23 15:53:36" target="_blank">å]Lˆ°eû•ÑSŠºNÿ¡l g›b.U¢[7b:P8R&nbsp; gºNǏ¦^ã‰û‹</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/bond/zspl/201706/1801336.html" title="‡eàzh˜˜ÿ^tö”:-NýV:P8R^:Wĉ!j5t^…Q\…Šåe,gbhQt,{ŒN \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/6/22 16:10:47" target="_blank">^tö”:-NýV:P8R^:Wĉ!j5t^…Q\…Šåe,gbhQt,{</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/gold/Index.html" target=_blank>Ğё</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/gold/jsdt/201603/1076722.html" title="‡eàzh˜˜ÿ’NёOSOyäNÿybkåN RËYOXT TIN£[ O \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2016/3/15 12:27:28" target="_blank">’NёOSOyäNÿybkåN RËYOXT TIN£[ O</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/gold/jsdt/201603/1076229.html" title="‡eàzh˜˜ÿĞёíp N„vўs^ðS—š@\ÿ£[ðy~vR~vÈv)R&nbsp;ñ‹O¢[7b RÓN \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿÛvGoš\ ôf°eöeô•ÿ2016/3/15 9:22:32" target="_blank">Ğёíp N„vўs^ðS—š@\ÿ£[ðy~vR~vÈv)R&nbsp;ñ‹O¢[7b</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/lc/Index.html" target=_blank>t"</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/shlc/cglx/201708/1872848.html" title="‡eàzh˜˜ÿQ.UGP X[>kÁ‹f &nbsp;pN¶[Y:NúQýV€ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿ‹s)Y*t ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 16:40:36" target="_blank">Q.UGP X[>kÁ‹f &nbsp;pN¶[Y:NúQýV€</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1872790.html" title="‡eàzh˜˜ÿ 0@g4xür·*ür 04T>jb:N°eNãN Sbf 0«ˆ^ N“4T¬N \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 16:34:59" target="_blank"> 0@g4xür·*ür 04T>jb:N°eNãN Sbf 0«ˆ^</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/trust/Index.html" target=_blank>áOXb</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/trust/hydt/201708/1864660.html" title="‡eàzh˜˜ÿPNƉQðyNluáOXb¾bŒTã‰ÿPNƉû|12¿ND§N»QÓ~«ˆ¤d• \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/17 11:08:11" target="_blank">PNƉQðyNluáOXb¾bŒTã‰ÿPNƉû|12¿ND§N»Q</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/trust/hydt/201705/1750858.html" title="‡eàzh˜˜ÿNS¸[áOXbXTå]ȋ—š$Nt^àeºNß[ɉ&nbsp;7500YN%c —Nzz \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/5/18 15:41:50" target="_blank">NS¸[áOXbXTå]ȋ—š$Nt^àeºNß[ɉ&nbsp;7500YN%c —Nzz</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/fang/Index.html" target=_blank>?b§N</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/fang/fczx/201708/1871159.html" title="‡eàzh˜˜ÿ͑Åxÿ31èè•¨c37agé`bªc½e&nbsp;?bOݏĉ\eQў TUS \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿh)P _wmâl ôf°eöeô•ÿ2017/8/23 14:29:44" target="_blank">͑Åxÿ31èè•¨c37agé`bªc½e&nbsp;?bOݏĉ\eQў TUS</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/fang/zcfg/201708/1870022.html" title="‡eàzh˜˜ÿ|i^Q O'Yˆmo`ÿ gÎW^–™WY?b7>k)R‡s NŒ30% \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/22 16:24:18" target="_blank">|i^Q O'Yˆmo`ÿ gÎW^–™WY?b7>k)R‡s NŒ30%</a><br /></td> </tr> <tr> <td class=STYLE9 vAlign=top><STRONG>[<A href="http://www.afinance.cn/qc/Index.html" target=_blank>}lf</A>] </STRONG></td> <td class=STYLE10> &nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/qc/cxdb/201708/1872798.html" title="‡eàzh˜˜ÿ´‹LkTLX-Lž[fÝfIQ&nbsp;hM‘hQof)Y—z/ÖSˆm c®”bc!c \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿá€SfÊl ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 16:35:16" target="_blank">´‹LkTLX-Lž[fÝfIQ&nbsp;hM‘hQof)Y—z/ÖSˆm c®”bc!c</a><br />&nbsp;<a class="" href="http://www.afinance.cn/qc/xcss/201708/1872797.html" title="‡eàzh˜˜ÿ°e>kNWSDX7 ŒgqÝfIQ&nbsp;°ežX1.8TÑS¨R:g \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 16:35:16" target="_blank">°e>kNWSDX7 ŒgqÝfIQ&nbsp;°ežX1.8TÑS¨R:g</a><br /></td> </tr> </table> </div> </div> <div id=you001> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201202/51.js'></script> </div> <div id=you003> <div id=you004 class=STYLE9>g°eþVGr </div> <div id=you005 class=STYLE10><table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='5' border='0' align='center'><tr valign='top'><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1872790.html" title=" 0@g4xür·*ür 04T>jb:N°eNãN Sbf 0«ˆ^ N“4T¬N" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/lc/UploadFiles_8755/201708/20170824164759900.jpg' width='155' height='130' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1872790.html" title=" 0@g4xür·*ür 04T>jb:N°eNãN Sbf 0«ˆ^ N“4T¬N" target="_blank"> 0@g4xür·*ür 04T>jb</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1871137.html" title="4T/TNS«ˆÝf:Nwßyё,dۏöQ…[&nbsp;æ‚{QMR»YN¶[" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/lc/UploadFiles_8755/201708/20170823142458831.jpg' width='155' height='130' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1871137.html" title="4T/TNS«ˆÝf:Nwßyё,dۏöQ…[&nbsp;æ‚{QMR»YN¶[" target="_blank">4T/TNS«ˆÝf:Nwßyё,dۏ</a></td></tr><tr valign='top'><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/shlc/nrtq/201708/1870852.html" title=",{ŒNµkZZûYÓ~_gÿán‡e›QNgÐO°s«Žl?e@\‘užR»yZZÿþV ÿ" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/lc/UploadFiles_8755/201708/20170823105840863.jpg' width='155' height='130' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/shlc/nrtq/201708/1870852.html" title=",{ŒNµkZZûYÓ~_gÿán‡e›QNgÐO°s«Žl?e@\‘užR»yZZÿþV ÿ" target="_blank">,{ŒNµkZZûYÓ~_gÿán‡e›Q</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1870847.html" title="4T¬Nú‹pQOŒÖSˆm&nbsp;‚šb\P N Neg" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/lc/UploadFiles_8755/201708/20170823105814601.jpg' width='155' height='130' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1870847.html" title="4T¬Nú‹pQOŒÖSˆm&nbsp;‚šb\P N Neg" target="_blank">4T¬Nú‹pQOŒÖSˆm&nbsp;‚šb\P</a></td></tr><tr valign='top'><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1870047.html" title="ílef‘u'`µO N4Yag ÿH–f[¬Q\÷SÑS‡ehˆ:yàe©R" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/lc/UploadFiles_8755/201708/20170822162913216.jpg' width='155' height='130' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1870047.html" title="ílef‘u'`µO N4Yag ÿH–f[¬Q\÷SÑS‡ehˆ:yàe©R" target="_blank">ílef‘u'`µO N4Yag ÿH–</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1870046.html" title="‹s`j€MRsYËS`U[ ÿ1ZPN°eû•„vÁTMO(WêT̑ÿ" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/lc/UploadFiles_8755/201708/20170822162851299.jpg' width='155' height='130' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1870046.html" title="‹s`j€MRsYËS`U[ ÿ1ZPN°eû•„vÁTMO(WêT̑ÿ" target="_blank">‹s`j€MRsYËS`U[ ÿ1ZPN</a></td></tr><tr valign='top'><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1870048.html" title="ílef«ˆc'`µO7u\O¶[&nbsp;1g“hšºŽªg Nípd" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/lc/UploadFiles_8755/201708/20170822162934965.jpg' width='155' height='130' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1870048.html" title="ílef«ˆc'`µO7u\O¶[&nbsp;1g“hšºŽªg Nípd" target="_blank">ílef«ˆc'`µO7u\O¶[&nbsp;1g</a></td><td align='center'><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1870051.html" title="ílefššpb7u\O¶[Ng«gÿS_‹NºNàQt^MR®_ZS®N†N" target="_blank"><img class='pic1' src='http://www.afinance.cn/lc/UploadFiles_8755/201708/20170822162959597.jpg' width='155' height='130' border='0'></a><br><a class="" href="http://www.afinance.cn/lc/czrs/mxlc/201708/1870051.html" title="ílefššpb7u\O¶[Ng«gÿS_‹NºNàQt^MR®_ZS®N†N" target="_blank">ílefššpb7u\O¶[Ng«gÿ</a></td></tr></table> </div> </div> <div id=you003> <div id=you004 class=STYLE9>N˜˜hîv </div> <div id=you005 class=STYLE10>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/new/Special/yisanchunyun/Index.html' title='2013t^%fЏN˜˜' target="_blank">2013t^%fЏN˜˜</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/new/Special/chunyun2012/Index.html' title='2012t^%fЏN˜˜' target="_blank">2012t^%fЏN˜˜</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/new/Special/jzrss/Index.html' title='gœœgؚ†˜ü[ºNёckåeN «Nt^69\' target="_blank">gœœgؚ†˜ü[ºNёckåeN «Nt^69\</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/new/Special/whjhbza/Index.html' title='fkIlú^Lˆr¸pHh îvhЏž”f' target="_blank">fkIlú^Lˆr¸pHh îvhЏž”f</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/new/Special/gzfqbz/Index.html' title='5Þ]yÉlyr'Yr¸p‹NEe' target="_blank">5Þ]yÉlyr'Yr¸p‹NEe</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/new/Special/shdtzwsg/Index.html' title=' Nwm0WÁ”10÷S¿~ÑSuRfý>\‹NEe' target="_blank"> Nwm0WÁ”10÷S¿~ÑSuRfý>\‹NEe</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/new/Special/jyyszn/Index.html' title='911pÇASt^--ª~õ_911AShTt^' target="_blank">911pÇASt^ ª~õ_911AShTt^</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/new/Special/mgzwwj/Index.html' title='ŽýVw–:P¡RqS:g P`q_ÍThQtÏ~Nm' target="_blank">ŽýVw–:P¡RqS:g P`q_ÍThQtÏ~Nm</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/new/Special/wzlczw/Index.html' title=',u)n¿~D3115!kND301!kRf)nÞ]ÑSuý>\' target="_blank">,u)n¿~D3115!kND301!kRf)nÞ]ÑSuý>\</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/new/Special/sjxwbkqtcw/Index.html' title=' 0NLu°eû•¥b R 0ñmw–ƒz,TNû• \P R' target="_blank"> 0NLu°eû•¥b R 0ñmw–ƒz,TNû• \P R</a><br><p align='right'><a href='http://www.afinance.cn/new/SpecialList.asp'>ôfYN˜˜</a></p> </div> </div> <div id=you003> <div id=you004 class=STYLE9>hQÙzN˜˜ </div> <div id=you005 class=STYLE10>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/Special/yimiao2016/Index.html' title='2016t^«uׂ‹NöNN˜˜Gl;`' target="_blank">2016t^«uׂ‹NöNN˜˜Gl;`</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/Special/shipinanquan2016/Index.html' title='2016t^ߘÁT‰[hQ蕋NöNGl;`' target="_blank">2016t^ߘÁT‰[hQ蕋NöNGl;`</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/Special/p2p2016/Index.html' title='2016t^P2Pэïno‹NöNN˜˜Gl;`' target="_blank">2016t^P2Pэïno‹NöNN˜˜Gl;`</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/Special/fgblkbxj/Index.html' title='ÕlýVô]ΞmGP``­ˆûQ‹NöN' target="_blank">ÕlýVô]ΞmGP``­ˆûQ‹NöN</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/Special/tjbzsg/Index.html' title=')Y%mènwm°e:SÑSur¸p‹NEe' target="_blank">)Y%mènwm°e:SÑSur¸p‹NEe</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/Special/dfzxcm/Index.html' title=' N¹eKNf jŒNS¢[n(W•_l‰l¡l' target="_blank"> N¹eKNf jŒNS¢[n(W•_l‰l¡l</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/Special/mgztdx2016/Index.html' title='ŽýV2016;`ß~'Y ' target="_blank">ŽýV2016;`ß~'Y </a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/Special/fgkkzh/Index.html' title='·_ýVzz¢[A320ޘ:gÕlýVWSè`WÁk' target="_blank">·_ýVzz¢[A320ޘ:gÕlýVWSè`WÁk</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/Special/twfxhkzh/Index.html' title='ðS~n YtQ*‚zz¢[:g`W³l' target="_blank">ðS~n YtQ*‚zz¢[:g`W³l</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/Special/shipinanquan2015/Index.html' title='2015t^ߘÁT‰[hQ蕋NöNGl;`' target="_blank">2015t^ߘÁT‰[hQ蕋NöNGl;`</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/Special/paoluchao2015/Index.html' title='2015t^P2Pэïno‹NöNN˜˜Gl;`' target="_blank">2015t^P2Pэïno‹NöNN˜˜Gl;`</a><br>·&nbsp;<a href='http://www.afinance.cn/Special/shwtctsg/Index.html' title=' NwmYénÑSu)ŽŽ‹NEe' target="_blank"> NwmYénÑSu)ŽŽ‹NEe</a><br><p align='right'><a href='http://www.afinance.cn/SpecialList.asp'>ôfYN˜˜</a></p> </div> </div> <div id=you003> <div id=you004 class=STYLE9>g°e‡eàz </div> <div id=you005 class=STYLE10> ·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/yzcj/201708/1872981.html" title="‡eàzh˜˜ÿHavilah Resources Ltd (ASX:HAV) Portiaёÿw2017t^7gg°eۏU\ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 19:06:07" target="_blank">Havilah&nbsp;Resources&nbsp;Ltd&nbsp;(ASX:HAV)&nbsp;Portiaёÿw2017t^7g</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/yzcj/201708/1872980.html" title="‡eàzh˜˜ÿExplor Resources Inc. (CVE:EXS) nx¤‹†NNïz5÷SjRR&^ŒT6÷S°ejRR&^ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 19:06:06" target="_blank">Explor&nbsp;Resources&nbsp;Inc.&nbsp;(CVE:EXS)&nbsp;nx¤‹†NNïz5÷SjRR&^</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1872979.html" title="‡eàzh˜˜ÿExante ¨cúQhQt–™*NaltcoinúWё   XAI \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 19:05:46" target="_blank">Exante&nbsp;¨cúQhQt–™*NaltcoinúWё&nbsp;  &nbsp;XAI</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/wzsx/201708/1872978.html" title="‡eàzh˜˜ÿCelularity, Inc. Rë_z4x'`΀ØvÑS°sŒT»l—us^ðS \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿ‡e OFU¯‹ ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 19:05:29" target="_blank">Celularity,&nbsp;Inc. Rë_z4x'`΀ØvÑS°sŒT»l—us^ðS</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/wzsx/201708/1872977.html" title="‡eàzh˜˜ÿèla-ôfckv^ÿfbcÿMOGAS Industries, Inc. b—_R`›RƖâVpe~vNŽCQ„v¢‹US \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿ‡e OFU¯‹ ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 19:05:29" target="_blank">èla-ôfckv^ÿfbcÿMOGAS&nbsp;Industries,&nbsp;Inc.&nbsp;b—_R`›RƖ</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/wzsx/201708/1872976.html" title="‡eàzh˜˜ÿIBC;NžR„v'YO\U^;m¨R\¢c"}*geg„vøv:gŒT>f:y€b/gåNÊS5uq_̀T„vFU:g \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿ‡e OFU¯‹ ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 19:05:28" target="_blank">IBC;NžR„v'YO\U^;m¨R\¢c"}*geg„vøv:gŒT>f:y€b/gåNÊS5u</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/wzsx/201708/1872975.html" title="‡eàzh˜˜ÿNordson ASYMTEK\ŽNNEPCON South China 2017„v1H20U\MO°s:Wo:y\¹pö€ÊSÀhKmŸRý€TŒN:NN„v¹pö€û|ß~ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿ‡e OFU¯‹ ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 19:05:28" target="_blank">Nordson&nbsp;ASYMTEK\ŽNNEPCON&nbsp;South&nbsp;China&nbsp;2017„v1H20U\</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/wzsx/201708/1872974.html" title="‡eàzh˜˜ÿò]ÑShˆ„v4NŠ^penc>f:y ÿNuwiqù[âe€_*gþf»l—u„v£`€MQ«uŸS'`NO0 gHe'`SSW„ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿ‡e OFU¯‹ ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 19:05:27" target="_blank">ò]ÑShˆ„v4NŠ^penc>f:y ÿNuwiqù[âe€_*gþf»l—u„v£`€MQ«u</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/wzsx/201708/1872973.html" title="‡eàzh˜˜ÿHerbalife Nutrition Extends Title Sponsorship for Bali International Triathlon 2017 \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿ‡e OFU¯‹ ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 19:05:25" target="_blank">Herbalife&nbsp;Nutrition&nbsp;Extends&nbsp;Title&nbsp;Sponsorship&nbsp;for&nbsp;</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/wzsx/201708/1872972.html" title="‡eàzh˜˜ÿyyrûN}Tyyr-NýV°ec„‹N•|Q–™-^gbLˆ˜[åNÊS¨R›R;`bå] zN¡R°eoR;`Áˆ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿ‡e OFU¯‹ ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 19:05:25" target="_blank">yyrûN}Tyyr-NýV°ec„‹N•|Q–™-^gbLˆ˜[åNÊS¨R›R;`bå]</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/wzsx/201708/1872971.html" title="‡eàzh˜˜ÿSheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum¿k NlQ^êÜbߘÁTíV݄þV \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿ‡e OFU¯‹ ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 19:05:25" target="_blank">Sheikh&nbsp;Mohammed&nbsp;bin&nbsp;Rashid&nbsp;Al&nbsp;Maktoum¿k NlQ^êÜbߘ</a><br /> </div> </div> <div id=you003> <div id=you004 class=STYLE9><A class=STYLE9 href="http://www.afinance.cn/new/ShowHot.asp">g°eípè•</A> </div> <div id=you005 class=STYLE10> ·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1867019.html" title="‡eàzh˜˜ÿtQNö”LˆN¬NNё‡T€T¨cúQO t" „v\ёaS \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/19 7:04:26" target="_blank">tQNö”LˆN¬NNё‡T€T¨cúQO t" „v\ёaS</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1850667.html" title="‡eàzh˜˜ÿTPN[}vёňvY‰|ÂSU\2017wƒ±‚BBZSȉ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/3 16:35:28" target="_blank">TPN[}vёňvY‰|ÂSU\2017wƒ±‚BBZSȉ</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1855071.html" title="‡eàzh˜˜ÿ,{25J\wƒ±‚BBU\Œ[Ž=„U^ °s:W:Wb—kpr >CSMO/nˆY/n8rbŸRbc†˜TPN[vY‰| \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/8 15:56:19" target="_blank">,{25J\wƒ±‚BBU\Œ[Ž=„U^&nbsp;°s:W:Wb—kpr&nbsp;>CSMO/nˆY/n8r</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201707/1820741.html" title="‡eàzh˜˜ÿIQGlów¹l1\ N‰[S21wmßW _ǑCgKN„onô‹f \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/7/6 19:47:07" target="_blank">IQGlów¹l1\ N‰[S21wmßW _ǑCgKN„onô‹f</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201707/1846712.html" title="‡eàzh˜˜ÿBDOŒågÿ…ÇmQbŽN2016"t^–™!k6R¯sƒX0>yOÊS¡{»l¥bJTKN™™/n N^lQøS«b2—4ls^…ŠgNO‰Bl \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/7/31 18:39:44" target="_blank">BDOŒågÿ…ÇmQbŽN2016"t^–™!k6R¯sƒX0>yOÊS¡{»l</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201707/1846040.html" title="‡eàzh˜˜ÿ–™§cƖâV6e-é—ýVW„ T(W¿~Ye²€ÁTLrSiwon School \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/7/31 11:31:08" target="_blank">–™§cƖâV6e-é—ýVW„ T(W¿~Ye²€ÁTLrSiwon&nbsp;School</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201707/1840309.html" title="‡eàzh˜˜ÿCS~v¦^6e- O˜ýVE–Ye²€Æ–âV45.78%ò]ÑSLˆ¡€,g \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/7/25 13:57:58" target="_blank">CS~v¦^6e- O˜ýVE–Ye²€Æ–âV45.78%ò]ÑSLˆ¡€,g</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201707/1828861.html" title="‡eàzh˜˜ÿ°e 04l2–Õl 0ž[½e(WsS tQNö”Lˆÿ~r‚Ñ‘‡èl;m4l \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/7/14 10:04:02" target="_blank">°e 04l2–Õl 0ž[½e(WsS&nbsp;&nbsp;tQNö”Lˆÿ~r‚Ñ‘‡èl;m4l</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1855073.html" title="‡eàzh˜˜ÿ-NýV°e5uáOD–^\„v^Þ]DÓbNNS·_:dKbT\O –™*NêDê%„„vWSÔpenc-NÃ_ck_ícU^ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/8 15:56:21" target="_blank">-NýV°e5uáOD–^\„v^Þ]DÓbNNS·_:dKbT\O&nbsp;–™*NêDê%„</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201707/1825145.html" title="‡eàzh˜˜ÿ èlaÿݏĉ ÿî]ݍ ÿёŖÓblQøSxvzpenchˆf ÿON(Wur6Rў¢[¹eb—*YǏêáO ÿFO(Wpenc‰[hQô~¤b¹eb—ÈS:ONêáO \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/7/11 14:16:14" target="_blank"> èlaÿݏĉ ÿî]ݍ ÿёŖÓblQøSxvzpenchˆf ÿON</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201707/1841314.html" title="‡eàzh˜˜ÿ‹s/cINb–ëXŒÿg…_»l—uMDS„v-NýV°eoƒŒT-NýVxvz \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/7/26 7:55:43" target="_blank">‹s/cINb–ëXŒÿg…_»l—uMDS„v-NýV°eoƒŒT-NýVxvz</a><br /> </div> </div> <div id=you003> <div id=you004 class=STYLE9><A class=STYLE9 href="http://www.afinance.cn/new/ShowElite.asp">g°e¨cPƒ</A> </div> <div id=you005 class=STYLE10> ·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201403/682042.html" title="‡eàzh˜˜ÿNS5uýVE–»St^¯~)R²RGSя$N P&nbsp;îvhÊNt^ÑS5u186~vNFQætöe \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2014/3/25 11:44:21" target="_blank">NS5uýVE–»St^¯~)R²RGSя$N P&nbsp;îvhÊNt^ÑS5u186~vNFQæt</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201304/555876.html" title="‡eàzh˜˜ÿ-NýV gr‚ÿwNhQt^¯~)RžX41%&nbsp;b\6eÊv^—2mÑSU\:gG \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2013/4/3 12:20:08" target="_blank">-NýV gr‚ÿwNhQt^¯~)RžX41%&nbsp;b\6eÊv^—2mÑSU\:gG</a><br /> </div> </div> <div id=you003> <div id=you004 class=STYLE9>‘˜S¾|  </div> <div id=you005 class=STYLE10> ·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/yzsd/201708/1860962.html" title="‡eàzh˜˜ÿ-NpS¹ƒXù[Ù\åNeg&nbsp;–™!k\\§~OŒàebœg \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/14 15:42:46" target="_blank">-NpS¹ƒXù[Ù\åNeg&nbsp;–™!k\\§~OŒàebœg</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/gncj/201708/1858950.html" title="‡eàzh˜˜ÿ-NýV13*NÎW^ºNãS…CSN&nbsp;ُàQ*N^úQºNa™e( TUS) \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/11 13:23:43" target="_blank">-NýV13*NÎW^ºNãS…CSN&nbsp;ُàQ*N^úQºNa™e( TUS)</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/smzx/201708/1872060.html" title="‡eàzh˜˜ÿq\NwFU¡R…SoR…S•²N4Neg OýNirAm-NÃ_ ÿ^vQؚzfý€S \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/24 9:38:30" target="_blank">q\NwFU¡R…SoR…S•²N4Neg OýNirAm-NÃ_ ÿ^vQؚzfý€S</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1862365.html" title="‡eàzh˜˜ÿ^‰$N7unbåe›Q(WؚÁ”Ùz\OÀy&nbsp;m300ºN`ôVÿÄ~þV ÿ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/15 15:48:59" target="_blank">^‰$N7unbåe›Q(WؚÁ”Ùz\OÀy&nbsp;m300ºN`ôVÿÄ~þV ÿ</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/xwpl/201708/1864633.html" title="‡eàzh˜˜ÿ-NpS›QºN¹ƒX’N·cówWW&nbsp;°e²Qz™e RgR'} _@\¿R \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿŽNýl܏ ôf°eöeô•ÿ2017/8/17 11:10:47" target="_blank">-NpS›QºN¹ƒX’N·cówWW&nbsp;°e²Qz™e RgR'} _@\¿R</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/tpxw/201708/1858970.html" title="‡eàzh˜˜ÿbý_€_m3–'Y¢[f(Wæy­\§–SždÁX&nbsp;ò]ô36{k13$OÿþV ÿ \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/11 13:22:04" target="_blank">bý_€_m3–'Y¢[f(Wæy­\§–SždÁX&nbsp;ò]ô36{k13$OÿþV ÿ</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/shxw/201708/1860984.html" title="‡eàzh˜˜ÿ‰[½_4\1Y*ŽsYåz«ˆÑS°sËW(W½eå]ïb— N&nbsp;f‹¹eËNeQŒåg \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/14 15:52:03" target="_blank">‰[½_4\1Y*ŽsYåz«ˆÑS°sËW(W½eå]ïb— N&nbsp;f‹¹eËNeQŒåg</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/smzx/201708/1860656.html" title="‡eàzh˜˜ÿ1.5¿NŽёÿ\ON.^7R°ef[`N{|APPUS{g'Y‡D \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/14 12:59:21" target="_blank">1.5¿NŽёÿ\ON.^7R°ef[`N{|APPUS{g'Y‡D</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/xwpl/201708/1857209.html" title="‡eàzh˜˜ÿgœœïSý€ NOw„vSbsQ›\&nbsp;FOtSÎǸTEc†N-NýVNR \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿ _Kpg ôf°eöeô•ÿ2017/8/10 9:28:01" target="_blank">gœœïSý€ NOw„vSbsQ›\&nbsp;FOtSÎǸTEc†N-NýVNR</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/shxw/201708/1860994.html" title="‡eàzh˜˜ÿWS¬NWSÙzN7uP[‰mÌZPf¤[lQ6q%sµN\sYi[&nbsp;f‹¹eÿò]Œåg \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/14 15:54:02" target="_blank">WS¬NWSÙzN7uP[‰mÌZPf¤[lQ6q%sµN\sYi[&nbsp;f‹¹eÿò]Œåg</a><br />·&nbsp;<a class="style10" href="http://www.afinance.cn/new/ytsx/201708/1867019.html" title="‡eàzh˜˜ÿtQNö”LˆN¬NNё‡T€T¨cúQO t" „v\ёaS \O&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;€ÿZO T ôf°eöeô•ÿ2017/8/19 7:04:26" target="_blank">tQNö”LˆN¬NNё‡T€T¨cúQO t" „v\ёaS</a><br /> </div> </div> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201202/53.js'></script> </div> </div> <div class=clear></div> <style type="text/css"> /* footer */ .blkContentFooter{color:#626262; border-top:1px #c8d8f2 solid; background-color:#FFFFFF;} .blkContentFooter a,.blkContentFooter a:visited{color:#626262;} .blkContentFooter {font-size:12px; line-height:25px; color:#626262} .blkContentFooter a:hover,.blkContentFooter a:active{color:#c00; margin:0 auto; font-size:12px;} </style> <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0> <tr> <td bgColor=#ffffff> <div class="blkContentFooter"> <P align=center>| <A onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.afinance.cn');" href="#"><FONT color=#000000>¾‹:N–™u˜</FONT></A> | <A href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.afinance.cn',',{Nё‡Q');"><FONT color=#000000> ReQ6eυ</FONT></A> | <A href="http://www.afinance.cn/img/gywm.html" target=_blank><FONT color=#000000>sQŽNbìN</FONT></A> | <A href="http://www.afinance.cn/FriendSite/Index.asp" target=_blank><FONT color=#000000>ËSÅ`þ”¥c</FONT></A> | <A href="http://www.afinance.cn/Copyright.asp" target=_blank><FONT color=#000000>HrCg3uf</FONT></A> | <A href="http://www.afinance.cn/SiteMap/Article1.htm" target=_blank><FONT color=#000000>‡eàzRhˆ</FONT></A> | <A href="http://www.afinance.cn/wzdt.html" target=_blank><FONT color=#000000>QÙz0WþV</FONT></A> | <A href="http://www.afinance.cn/img/zhenggaoqishi.html" target=_blank><FONT color=#000000>_?z/T‹N</FONT></A> | <A href="http://www.afinance.cn/img/guanggao.html" target=_blank><FONT color=#000000>^JT g¡R</FONT></A> | <A href="http://www.afinance.cn/Survey/200811273945.html" target=_blank><FONT color=#000000>aÁ‰ÍSˆ™</FONT></A> | </P> <P align=center>Copyright&copy;2006-2017 <A href="http://www.afinance.cn/"><FONT color=#000000>afinance.cn</FONT></A> All Rights Reserved HrCg@b g·<A href="http://www.afinance.cn/"><FONT color=#000000>,{Nё‡Q</FONT></A> ÿ*gÏ~ˆcCgybk Y6Rbú^Ëz\•ÏP ÿ&TR\OÕlývzÕl‹_#ûNÿ</P> <P align=center>ðXfÿbìN NZPûNUOb__„vãN¢[t"ÊS•bDcü[ ÿáQ/fåN<A href="http://www.afinance.cn/"><FONT color=#000000>,{Nё‡Q</FONT></A> TINZP¡€hy¨cPƒ„vLˆ:NGW^\ݏÕlÿ </P> <P align=center>^JTFU„vŠº‹NLˆ:NGWN<A href="http://www.afinance.cn/"><FONT color=#000000>,{Nё‡Q</FONT></A>àesQÿ¡€^ gΘi– ÿ•bD—(ŒNa0 </P> <P align=center>T\O®±{:<A href="mailto:fengyueyoubian@sina.com">fengyueyoubian@sina.com</A>&nbsp;T\O5u݋:18678839953 <A href="tencent://message/?uin=81510603&Site=,{Nё‡Q&Menu=yes" target=blank><IMG border=0 alt=¹pûQُ̑Ù~bÑSˆmo` src="http://www.afinance.cn/AD/UploadADPic/201405/2014052709355489.gif"></A></P> <P align=center> <script src="http://s17.cnzz.com/stat.php?id=2413573&web_id=2413573" language="JavaScript"></script> <!----> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-1045245-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); </script> <!----> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/200712/32.js'></script> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201010/46.js'></script> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201112/49.js'></script> <script language='javascript' src='http://www.afinance.cn/AD/201112/50.js'></script></P></div></td> </tr> </table> </body> </html>